Farabi Değişim Programı Süreci

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİ

 

Farabi Öğrenci Değişimi – Giden Öğrenci

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
 • Genel akademik not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencisi için  en az 2.0/4, yüksek lisans ve doktora öğrencisi içinse gen az 2.5/4 olması.

   ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 •    Öğrenci, gitmek istediği yükseköğretim kurumuna başvurmak için gereken aday başvurusu belgelerini kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

 

 Aday Başvurusu için gerekli belgeler:

 1.         Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)
 2.        Not Çizelgesi (2 adet)
 3. Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)

 

    Aday Öğrenci Başvurularının Değerlendirmesi

 •              Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından başvuru belgeleri incelenir.
 • Öğrencilerin tercihleri mevcut protokol ile eşleştirilerek Güz/Güz+Bahar başvuru sonuçları, Farabi Değişim Programı çalışma takvimine göre belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumunun Farabi internet sayfalarında ilan edilir.
 •            Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvuru belgelerini Farabi Değişim Programı çalışma takvimine veya ilan edilen takvime uygun olarak ilgili tarihlerde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletir.

   KABUL ve ÖĞRENİM SÜRECİ

 •   Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvurduğu yükseköğretim kurumundan olumlu yanıt alan öğrencilerin listesini, Farabi Değişim Programı çalışma takvimine uygun olarak yükseköğretim kurumunun internet ana sayfasında ve Farabi internet sayfasında ilan eder.
 •       Listede adı geçen öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde ilanda belirtilen başvuru belgelerini kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder.

 Başvuru için istenen belgeler:

 1. Bilgi Formu (1 adet)
 2. Öğrenci Başvuru Formu (2 adet, fotoğraflı)
 3. Öğrenim Protokolü (Her dönem için 3 adet)
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet)
 6. Hesap Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Ziraat Bankası’nda açılmış TL Hesabı)
 7. Çalışma ve Bildirim Dilekçesi
 8. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalışmadığını gösteren belge
 • Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilen tüm başvuru belgeleri Farabi Kurum Koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra üst yazı ile başvurulan yükseköğretim kurumuna gönderilir.
 • Gönderen Farabi Kurum Koordinatörlüğü, ders denkliğinin değerlendirilmesi amacıyla tüm imzaları tamamlanmış öğrenim protokollerini ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu kararı Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.

 

    Başvuru Sonuçlarının YÖK’e Bildirilmesi

Güz/Güz+Bahar Değişim Bilgi Formu bir üst yazıyla 15 Mayıs tarihine kadar YÖK Başkanlığına bildirilir. Başvurular YÖK Farabi Koordinasyon Birimi tarafından incelenip değerlendirilerek Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile resmiyet kazanır.

  Kesin Kayıt İşlemleri

 •  Katkı payı yatırmakla yükümlü öğrenciler, kayıt yenileme süresi içerisinde katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yatırır ve ders seçimi yapmaksızın kaydını (boş kayıt) yapar.
 •    Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kabul eden yükseköğretim kurumuna giderek Öğrenim Protokolü’nde yer alan derslerin seçimini yapar ve eğitimine başlar.
 •        Eğitim-öğretim başladıktan sonraki ilk 15 gün içindeolası ders değişikliklerini yapmak, seçmeli ders almak ve ders çakışmalarını gidermek için “Farabi Değişim Programı Ekle-Sil Formu” kullanılarak öğrenim protokolüne son hali kazandırılır.

  ÖĞRENİM SÜRECİNİN TAMAMLANMASI

 • Değişimi tamamlayan öğrencinin Not Çizelgesi (tez dönemi yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başarı durumunu gösteren belge) ve Katılım Belgesi, kabul eden yükseköğretim kurumu tarafından gönderen yükseköğretim kurumuna iletilir.
 • Kabul eden yükseköğretim kurumunun gönderdiği öğrenci notları, gönderen yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda öğrenci işleri ile ilgili birime gönderilir, böylece öğrenciye ait not bilgileri otomasyon sistemine aktarılır. Kabul eden yükseköğretim kurumunun geçme notu esas alınır.
 • Öğrenci, öğrenimini tamamladıktan sonraki 15 gün içinde Öğrenci Nihai Raporunu gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletmekle yükümlüdür.
 • Farabi Değişim süresini tamamlayan öğrenciye ödenecek olan %30’luk kalan burs tutarları başarı durumuna göre hesaplanır ve ödenir.

 Öğrenim sürecinin sonunda teslim edilmesi gerekli belgeler:

 1.     Öğrenci Katılım Belgesi (Gidilen Üniversiteden alınan)
 2.      Transkript (Gidilen Üniversiteden alınan)
 3.  Öğrenci Nihai Rapor Formu

 

Farabi Öğrenci Değişimi – Gelen Öğrenci

 

BAŞVURU SÜRECİ

 • Gelen öğrenci başvuruları Güz/Güz+Bahar eğitim-öğretim yılı için olmak üzere yılda bir kez yapılır. Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrenciler başvurularını öncelikle kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumuna yapmak zorundadırlar. İlgili Yükseköğretim Kurumları öğrencileri için belirlemiş oldukları tarihlerde başvuruları alır ve seçim sürecinin ardından aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte aday öğrencilerini anlaşmalı kurumlara bildirir.

          Aday Başvurusu için gerekli belgeler:

 1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (1 adet)
 2. Not Çizelgesi (1 adet)
 3. Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)*

KABUL ve ÖĞRENİM SÜRECİ

 •         Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilere ait Aday Öğrenci Başvuru Formları ve Not çizelgeleri Farabi Akademik Takviminde belirtilen sürelerde kabul edilip, koordinatörlüğümüzce değerlendirilir ve mevcut kontenjanlara göre dağılım yapılarak sonuçlar belirtilen tarihlerde internet sayfamızdan ilan edilir.
 •         Kabul edilen öğrencilere ilişkin Kabul Belgeleri iki nüsha olarak düzenlenip öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna iletilir.
 •               İlgili akademik yıl için kabul edilen öğrenci bilgisi 15 Mayıs tarihine kadar YÖK’e bildirilir.
 •               Üniversitemize kabul edilen öğrencilerden herhangi bir şekilde kayıt ücreti ve katkı payı alınmaz. Öğrenciler bu yükümlülüklerini kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumuna karşı yerine getirmek durumundadırlar.
 •             Gelen tüm öğrencilerimize öğrenci kayıtları esnasında öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci, öğrenim süresi sonunda ilişik kesme işlemlerini yaparak öğrenci kartını iade eder.
 •         Eğitim-öğretim başladıktan sonraki ilk 15 gün içinde olası ders değişikliklerinin yapılarak, “Farabi Değişim Programı Ekle-Sil Formu” ‘nun doldurulması gerekir. Bu form Üniversitemiz tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna iletilir.
 •       Değişim süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde, kabul eden yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından Not Çizelgesi ve Öğrenci Katılım Belgesi, gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.

       Başvuru için istenen belgeler:

 1. Öğrenci Başvuru Formu(Kurum/Bölüm Koordinatörünün, öğrenciye ait iletişim bilgilerinin eksiksiz ve elektronik ortamda doldurulması şarttır.(1 adet, fotoğraflı)
 2. Öğrenim Protokolü (Her dönem için 3 adet ve elektronik ortamda doldurulması şarttır.)

BAĞLANTILAR

MEVZUAT

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi Giriş Katı 74100 Merkez/ BARTIN

Telefon: +90 378 223 5435

E-posta: farabi@bartin.edu.tr

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ

Telefon: 0378 223 54 35

E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr